Privacyverklaring Fysiotherapie Barends

Fysiotherapie Barends, gevestigd aan Kievitstraat 36, 2771 TD in Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

R.A.M. Barends is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Barends.

Telefoon: 0172-217959
Mobiel: 06-52793109
E-mail: info@fysiobarends.nl

Adres:
Kievitstraat 36
2771 TD
Boskoop

Website:
www.fysiobarends.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Barends verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Alsmede:

  • Burgerservicenummer (BSN) en Zorgverzekeringsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysiotherapie Barends verwerkt persoonsgegevens om:

  • Paramedische diensten te kunnen leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysiotherapie Barends hanteert de (verplichte) bewaartermijnen van 10 jaar voor de persoonsgegevens / medische gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Barends verstrekt persoonsgegevens niet aan derden. Na overleg wordt gerapporteerd aan de huisarts/verwijzer. Algemene behandelquota gaan anoniem naar de zorgverzekeraar. Voor declaratie aan de zorgverzekeraar wordt gebruik gemaakt van VECOZO, een beveiligd portaal.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiotherapie Barends gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Barends Boskoop en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiobarends.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Fysiotherapie Barends wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapie Barends neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fysiobarends.nl.